John Stamos Goes BOTTOMLESS for Paper Magazine -- Kim Kardashian, Who?!