Michael B. Jordan Apologizes to Mom for Calvin Klein Ad, Tessa Thompson Reacts to It